Cov kab ke quav

  • Stool Management System

    Tswj quav

    Kev tsis ua hauj lwm hauv lub cev yog cia muaj qhov cuam tshuam uas yog tias tsis muaj kev tswj tau zoo tuaj yeem ua rau kis nosocomial. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev mob siab rau tus neeg mob txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyob zoo thaum tseem ua rau cov neeg ua haujlwm tu mob (HCWs) thiab cov tsev kho mob. Txoj kev pheej hmoo ntawm kev kis tus mob hauv tsev kho mob tau kis, xws li Norovirus thiab Clostridium difficile (C. diff), hauv thaj chaw muaj kev saib xyuas mob hnyav yog qhov teeb meem tsis tu ncua.